اسکرابر | زمین شوی صنعتی | دستگاه کف شوی KARCHER

قیمت محصول:

از سایت دیدن کنید

0

اسکرابر | زمین شوی صنعتی | دستگاه کف شوی KARCHER

صنعت
دی آفر
شرکت کارن تجارت فراهم کننده انواع دستگاه ها و تجهیزات نظافت صنعتی از برند معتبر KARCHER آلمان می باشد.
کمپانی شهیر KARCHER آلمان انواع گوناگونی از دستگاه های اسکرابر ( زمین شوی ) بــرای محیــط هــای مختلــف یا گوناگون ارائــه مــی دهــد. بــه لطــف فناوری های جدیــد ایــن شــرکت در زمینــه باطــری هــای بــا تکنولــوژی روز و نویــن، زمیــن شــوی هــای جدیــد KARCHER ســبک تــر و بــا قــدرت مانــور بــالا ارائــه مــی شــوند. در طراحــی هــای جدیــد زمیــن شــوی هــا بــه نــکات بســیار ریــزی کــه معمــولا در طراحــی دیگــر شــرکت هــا توجــه نمــی شــود نیــز توجــه شــده اســت ماننــد کــد دادن بــه وســیله رنــگ در طراحــی (قســمت هایــی کــه بــا رنــگ زرد طراحــی شــده انــد مخصــوص اپراتــور و قســمت هایــی کــه بــا رنــگ خاکســتری کمرنــگ طراحــی شــده انــد مخصــوص نگهــداری و نظافــت از دســتگاه مــی باشــد) ، نشــانگر مرکــز ثقــل دســتگاه بــرای بلنــد کــردن بــه وســیله قــاب جرثقیــل و حتــی طراحــی جــای دســت بــرای بلنــد کــردن دســتگاه هــای کوچــک بــه وســیله انســانتمامی محصولات و دستگاه های شرکت کارن تجارت دارای گارانتی یکساله و خدمات پس از فروش پانزده ساله می باشد.

تلفن تماس با کارشناسان کارن تجارت: 02154091
وبسایت: https://karenco.net

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است ، شما اولین نفر باشید که نظر ثبت می کنید
info[AT]dayoffer.ir
©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سایت دی آفر می باشد